Kỷ niệm 77 năm ngày Truyền thống ngành Bưu điện

15/8 Ngày truyền thống Ngành Bưu điện

Cách đây 77 năm

Ngày 15/8/1945

Hội nghị toàn quốc Đảng Cộng sản Đông Dương họp tại Tân Trào

(đã ra Nghị quyết thành lập “Ban Giao thông chuyên môn”)

tổ chức tiền thân của Ngành Bưu điện

(nay là ngành Thông tin và Truyền thông).

Đây là mốc son lịch sử để ngày 15/8 trở thành Ngày truyền thống Ngành Bưu điện.